Τεχνικός Έλεγχος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου κάθε οχήματος ολοκληρώνεται με την έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (χαρτί ΚΤΕΟ) όπου, μαζί με τα κυριότερα στοιχεία του οχήματος, αναγράφονται οι ακριβείς μετρήσεις και το αποτέλεσμα ελέγχου.
Αν ο έλεγχός σας είναι:

ΕΠΙΤΥΧΗΣ
Σημαίνει ότι οι μετρήσεις, σε κάθε μηχάνημα, είναι εντός ορίων και το όχημά σας μπορεί να κυκλοφορεί και να μεταφέρει άτομα με ασφάλεια. Χορηγείται σήμα καταλληλότητας το οποίο κολλά ο ελεγκτής στην πίσω πινακίδα (αυτοκόλλητο ΕΣΤΕ).

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΛΕΙΨΕΙΣ
Σ’ αυτήν την περίπτωση οι τιμές των μετρήσεων είναι εντός ορίων αλλά έχουν σημειωθεί, απ’ τον ελεγκτή, ορισμένες τεχνικές ελλείψεις. Ο κάτοχος οφείλει να τις αποκαταστήσει στο διάστημα των δύο (2) μηνών χωρίς να χρειαστεί να περάσει από το ΚΤΕΟ για επανέλεγχο. Το σήμα καταλληλότητας (αυτοκόλλητο ΕΣΤΕ) χορηγείται κανονικά.

ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
Το όχημα δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλειας ή δεν καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να επιδιωρθώσει τις ελείψεις ή να ταχθεί εντός νομικών πλαισίων, σε διάστημα 20 ή 30 ημερών (αναλόγως την περίπτωση) και να επανελεγχθεί από το ΚΤΕΟ. Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που θα εκθοδεί ισχύει για 20 ή 30 ημέρες και πέραν αυτού θεωρείται άκυρο. Το σήμα καταλληλότητας (αυτοκόλλητο ΕΣΤΕ) δεν χορηγείται.